2 Gün Üst Üste Devamsızlık – Devamsızlığın Haklı Nedene Dayanması

Bu yazımızda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin üst üste 2 gün işe gitmeyen işçinin işveren tarafından haklı sebeple işten çıkarılmasına ilişkin emsal teşkil edebilecek Mart 2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir.

İş Kanununun 25. maddesine göre işveren, işçinin izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi durumunda işçiyi haklı nedenle işten çıkarabilmektedir.

Karara konu olayda, işçi öncelikle işverene haber vermeden iki gün üst üste işe gitmemiş, daha sonra bunun sebebinin acil diş tedavisi olduğunu dile getirmesine rağmen işveren tarafından 25. maddeye göre işten çıkarılmıştır.

Konu ile ilgili olarak işçi tarafından devamsızlığın haklı nedene dayandığı iddia edilerek kıdem ve ihbar tazminatı talepli dava açılmış ve bu dava yerel mahkemece reddedilmiştir.

Yargıtay ise işçinin diş tedavisi için işe gitmediğini iddia ettiğini ve buna ilişkin hekim raporu sunduğunu, bu raporun da aksi işverence ispat edilmediğini belirterek işçinin devamsızlığının haklı nedene dayandığına ve işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetmiştir.

Kararda ilgili metin şu şekildedir:

“Davacı, davalı işyerinde çalışırken 18/06/2014 tarihinde diş sağlığı sorunu nedeniyle acilen diş doktoruna gittiğini ve işe gidemediğini, ertesi gün ise işe gitmek istediğini ancak servisin gelmediğini, işyerinde geçirdiği iş kazası nedeniyle uzuv kaybı yaşadığından toplu taşıma da kullanamadığını, devamsızlığının haklı nedene dayandığını ileri sürerek işverence yapılan feshin haksız olduğunu ileri sürmüştür.

Mahkemece, yukarıda yazılı gerekçe ile iş sözleşmesinin işverence devamsızlık haklı nedeniyle fesh edildiği kabul edilmiş ise de bu kabul dosya kapsamına uygun değildir.

Davacı iddiasına dayanak olarak 18/06/2014 de tedavi gördüğüne yönelik doktor imzalı belge sunmuştur ve bu belgenin aksi ispatlanmış değildir. Yine 19/06/2014 tarihinde de davacıyı almak için servisin gelmediği tanık beyanından anlaşılmaktadır. Buna göre davacının devamsızlığı haklı nedene dayanmakta olup işverence yapılan fesih işlemi haksızdır.

Açıklanan nedenlerle Mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatına yönelik taleplerinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yetersiz gerekçe ile reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Av. Yıldıray ÇVGIN

Bir Cevap Yazın