Kavgaya Karışan İşçi – Kavgayı Başlatmasa da geçerli Sebeple İşten Çıkarılabileceği

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin, işyerinde bir başka işçi ile kavgaya karışan işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinin geçerli ya da haklı olup olmadığına ilişkin bir kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda davacı işçi, işyerinde bir başka işçi ile kavgaya karışmıştır. Ancak davacı, bu kavgayı başlatan taraf değildir. İşyerinde bir işçi davacıya yumruk atmış, bunun sonrasında davacı karşılık vermiştir.

İşveren tarafından önce davacının savunması alınarak iş sözleşmesi feshedilmiş, sonrasında kavgayı başlatan işçinin sözleşmesi feshedilmiştir.

Davacı kendini savunduğunu iddia ederek feshin geçersiz olduğunu belirtmiş ve mahkemeden işe iadesini talep etmiştir.

Dokuzuncu Daire bu konuda, her ne kadar kavgayı başlatmasa da davacı işçinin yine de karşılık vermek suretiyle kavgaya karıştığını belirterek, davacı işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından “geçerli” nedenle feshedildiğine, dolayısıyla feshin “geçerli” olduğuna hükmetmiştir.

Bunun anlamı, kavgayı başlatan taraf olmasa da, karşılık vermek suretiyle kavgaya karışan işçinin iş sözleşmesi, işçiye kıdem ve ihbar tazminatları (eğer diğer şartlar da sağlanıyorsa) ödenmek suretiyle feshedilebilecektir.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacı, diğer bir işçinin sürekli nöbete geç gelmesi nedeni ile işverene de şikayet ettiği işçinin iş akdinin fesihten önceki son olayda gelmesi nedeni ile tartıştığı, diğer işçinin davacıya önce vurduğu, davacının bu darp nedeni ile karşılık verdiği ve diğer işçinin yaralandığı, davacı hakkında yaralama suçundan kamu davası açıldığı, bunun üzerine davalı işverenin davacının savunmasını alarak iş sözleşmesini feshettiği anlaşılmaktadır. Sataşmayı başlatan işçinin iş sözleşmesi davacı ile birlikte feshedilmemiş ise de daha sonra feshedilmiştir. Ancak bu kavganın işyerinde olumsuzluklara yol açtığı sabittir. Davacı da karşılık vererek bu olumsuzluğa yol açan davranışta bulunmuştur. Her ne kadar davacı diğer işçinin tahriki ile bu davranışta bulunmuş ve aslında sataşan diğer işçi olup, bu işçinin iş sözleşmesi o an için feshedilmemiş ise de bu durum işveren açısından geçerli nedeni ortadan kaldırmaz. Fesih haklı değilse de geçerli nedene dayanmaktadır.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın