Avukatla Takip Edilen Davalarda Asıla Yapılan Tebligat – Savunma Hakkının Kısıtlanması

Bu yazımızda Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin, savunma hakkının kısıtlanmasına yönelik önemli bir kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda, davalı asıl davada kendini vekille temsil ettirmesine ve vekaletnamenin dosyada bulunmasına rağmen dosya içerisindeki belgeler (bilirkişi raporu vs.) davalı asıla tebliğ edilmiştir.

Davalı tarafça bu durum temyize konu yapılmış ve 17. Hukuk Dairesi bu konuda Tebligat Kanunu md. 11, Avukatlık Kanunu md. 41 ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 71 vd. hükümleri uyarınca avukatla takip edilen işlerde tebligatların avukata yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, bu hususa yerel mahkemece dikkat edilmemesinin savunma hakkını kısıtladığına hükmetmiştir.

Kararın ilgili metni şu şekildedir:

“Davalı Ş… vekili Av…… tarafından davaya cevap dilekçesi ve ekinde usulüne uygun olarak düzenlenen vekaletname sunulmasına karşılık bilirkişi raporları dahil olmak üzere tüm tebligatlar davalı asile yapılmıştır. Vekille takip edilen davalarda, tebligatın vekile yapılması zorunlu olup davalı asile tebliğ edilerek savunma hakkının kısıtlanması doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.”

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın