Monthly Archives: Kasım 2020

SGK’ye Bildirilen Çıkış Kodu ile Davalı Şirketin Savunmasının Çelişmesi – Haksız Fesih

Bu yazıda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 07.10.2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Davacı işçinin, davalı şirkete dava açmış bir başka işçinin davasında tanıklık yapması istenmiştir. Bunun üzerine davalı, davacıya tanıklık yapmamasını söylemiştir. Davacı tarafından bu istek reddedilmiştir. Bunun üzerine davacı, davalı işveren yetkilisi tarafından yazılı bir fesih bildirimi olmadan, sözlü olarak işten çıkarılmıştır. Buna rağmen davacının işten çıkış kodu

Read more

Gebelik ve Doğum Sırasında Eşin Yanında Olmama – Eve Geç Gelme – Tam Kusurlu Sayılma

Bu yazımızda Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin erkek eşin tam kusurlu sayılmasına ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda davalı erkek eş, eşiyle hamilelik ve doğum sırasında ilgilenmemiş, vaktinin çoğunu işyerinde ve arkadaşları ile geçirmiş, geç saatlere kadar eve gelmemiş, eşini ve kayın validesini eve almamış, özel günlerde eşi ile ilgilenmemiştir. Davacı kadın eş tarafından boşanma davası açılmış ve

Read more

Mazeretli Olmasına Rağmen Mazereti Bildirmeden İşe Gelmeyen İşçi – Geçerli Nedenle Fesih

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin mazeret bildirmeden işe gelmemeye ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. İşçinin, devamsızlık yapmak için mazereti olmasına ve bunun bildirilmesi konusunda işverence daha önce uyarılmasına rağmen var olan mazeretini işverene bildirmemesi sonucunda iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilmiş, işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılmamıştır. Konunun temyiz incelemesine konu edilmesi sonucunda Yargıtay konu ile

Read more

Covid-19’un Meslek Hastalığı Sayılmasının TBMM Sağlık Komisyonunda Kabul Edilmesi

Covid-19’un sağlık çalışanları için “meslek hastalığı” olarak sayılması için yapılan mücadele sonuç verdi. Konuya ilişkin olarak Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak sayılması TBMM Sağlık Komisyonunda kabul edildi. SES’in açıklaması şu şekilde: “Aylardır iş yerleri önünde yaptığımız eylemler, Mecliste grubu bulunan partilerle görüşmelerimiz, şube/temsilciliklerimizin illerindeki siyasi partileri ziyaretleri, milletvekillerine gönderdikleri

Read more

UBGT ve Hafta Tatili Çalışmaları – Aylık Ücrete Dahil Edilemeyeceği

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin önemli Haziran 2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Bilindiği üzere, uygulamada işverenler ile işçiler arasında iş sözleşmesinde fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve hafta tatili ücretinin aylık maktu ücrete dahil edileceğine ilişkin hükümler koyulmaktadır. Yargıtay’ca fazla mesai ücreti için böyle bir hükmün iş sözleşmesine konulacağı kabul edilmişse de, ulusal

Read more

Avukatla Takip Edilen Davalarda Asıla Yapılan Tebligat – Savunma Hakkının Kısıtlanması

Bu yazımızda Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin, savunma hakkının kısıtlanmasına yönelik önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davalı asıl davada kendini vekille temsil ettirmesine ve vekaletnamenin dosyada bulunmasına rağmen dosya içerisindeki belgeler (bilirkişi raporu vs.) davalı asıla tebliğ edilmiştir. Davalı tarafça bu durum temyize konu yapılmış ve 17. Hukuk Dairesi bu konuda Tebligat Kanunu md. 11, Avukatlık Kanunu md.

Read more

Hukuka Aykırı Delil ile Tarafa Kusur Atfedilemeyeceği

Bu yazımızda Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin, boşanma davasına hukuka aykırı delile ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara göre, yerel mahkemece bir boşanma davasında davalı erkeğe davacı kadın tarafından hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş CD görüntüleri ile kusur atfedilmiştir. Bu durum, davalı erkeğin özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğinden yerel mahkemenin kararı bozulmuştur. Buna göre, hukuka aykırı bir şekilde elde

Read more

Stajyer Öğrenciye “Aşkım”, “Sevgilim” Denmesi – Haklı Nedenle Fesih

Bu yazıda, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin işverenin haklı nedenle feshine ilişkin önemli kararına yer verilmiştir. Karara konu olay, davacı işçinin işyerinde lise öğrencisi olan bir stajyere “aşkım”, “sevgilim” gibi hitaplar kullanması, stajyerin bu durumu öğretmenine söylemesi sonucunda konunun işverene aktarılması, işverenin İş Kanunu md. 25/II-c hükmünde bulunan “işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması” sebebiyle işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle

Read more

Aile Hekiminin Birlikte Çalışacağı Aile Sağlığı Elemanını Seçebileceği

Bu yazımızda Danıştay 5. Dairenin Haziran 2015 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karar bir aile hekiminin mevcut aile sağlığı elemanı ile çalışmak yerine kendi tercih ettiği aile sağlığı elemanı ile çalışma talebinin idarece reddedilmesi ve bu ret işleminin idari davaya konu edilmesine ilişkindir. Davacı aile hekimin açmış olduğu bu dava idare mahkemesince reddedilmiştir. Daire konuya ilişkin olarak aile ekiminin birlikte

Read more

Görevden Uzaklaştırılan Öğretmen – Ek Ders Ücreti Alabileceği

Bu yazımızda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. Dava Dairesinin 6 Ekim 2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karar, hakkında görevden uzaklaştırma kararı olan öğretmenin, görevden uzaklaştığı sürede ek ders ücreti alıp almayacağına ilişkindir. Daire bu konuya ilişkin olarak görevden uzaklaştırılan öğretmenin, görevine döndükten sonra uzaklaştığı döneme ilişkin ek ders ücreti alması gerektiğine hükmetmiştir. Gerekçe olarak davacının sözü edilen ek ders

Read more
« Older Entries Recent Entries »