Temyiz Talebinin Sisteme Gönderildiği Anda Dosyanın Temyiz Edildiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği

Bu yazımızda ceza usulüne ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen oldukça önemli bir karara yer verilmiştir.

Karara konu olayda, müdafi davayı temyiz etmiş, temyiz dilekçesini elektronik olarak tebliğden itibaren yedinci gün saat 23.17’de sisteme yüklemiştir. Bu dilekçe sekizinci gün hakimin bilgisayarına düşülmüştür.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dilekçenin hakimin bilgisayarına geldiğini anı temyiz anı olarak kabul ederek temyiz talebini süre yönünden reddetmiştir. Karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz yolu ile Ceza Genel Kuruluna taşınmıştır.

Ceza Genel Kurulu, temyiz talebinin ne zaman yapıldığı konusunda dilekçenin sisteme gönderildiği tarih ve saatin esas alınması gerektiğini belirterek 1. Ceza Dairesinin kararını itirazen kaldırmıştır.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

Uyuşmazlık; sanık müdafisinin Bölge Adliye Mahkemesinin kararını süresinde temyiz edip etmediğinin belirlenmesine ilişkindir. UYAP sisteminde geçerli ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış temyiz başvuru evrakı, temyiz başvurusu oluşturmak suretiyle sisteme kaydedilmesiyle beraber mahkeme hâkiminin ekranına onay için gönderildiğinden başvuru sahibince belgenin e-imza ile imzalanıp temyiz başvurusu oluşturulduğu tarih itibarıyla temyiz talebinin hâkimin önüne sunulduğu, dolayısıyla temyizin yapıldığı kabul edilmelidir. Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 13.02.2018 tarihli ve 627-40, 26.04.2016 tarihli ve 20-214 sayılı kararlarında da aynı sonuca ulaşılmıştır. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince verilen 24.02.2017 tarihli ve 150-168 sayılı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararın, sanık müdafisine 16.03.2017 tarihinde tebliğ edilmiş olması, temyiz talebinde bulunan sanık müdafisince 23.03.2017 tarihinde saat 23.13’te Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemi üzerinden elektronik imza ile imzalanan temyiz dilekçesinin saat 23.14’te ilgili yargı biriminin iş listesine gönderilmiş oluşu ve 5271 sayılı CMK’nın 291. maddesindeki ” Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır;…Hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar.” düzenlemesi ile aynı Kanun’un 38/A maddesinin 9. bendindeki “Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.” hükmü birlikte değerlendirildiğinde sanık müdafisinin temyiz başvurusunun yasanın öngördüğü süre içerisinde yapıldığı kabul edilmelidir.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Kaynak: corpus

Bir Cevap Yazın