Hayati Tehlike Olacak Derecede Yaralama – Kasten Öldürmeye Teşebbüs

Bu yazıda, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, kasten öldürmeye teşebbüs suçuna ilişkin 30.09.2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda, mağdur, sanık tarafından hayati tehlike geçirecek şekilde silahla yaralanmış olup; yerel mahkemece sağına kasten yaralama suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir.

Yargıtay incelemesinde, suçun kasten yaralama değil kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu belirtip alt mahkemenin kararını bozmuştur.

Karar aşağıdadır:

T.C.
YARGITAY
BİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas: 2019/2378
Karar: 2020/2106
Tarih: 30.09.2020
  • KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

(5237 s. TCK m. 35, 81)
ÖZETAralarında seçim nedeniyle husumet bulunan iki taraf arasında yaşanan kavga esnasında; sanıklar Sait ve Kamuran’ın ellerinde bulundurdukları sopa ile mağdur …’nu yüzde sabit ize, 8. ve 9. kosta kemiklerinde kırığa ve hemotoraks ve pnomötoraks nedeniyle hayati tehlikeye neden olacak şekilde, mağdur …’ı ise pariatel bölgede lineer fraktüre ve hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaraladıkları olayda; suçta kullanılan aletlerin elverişliliği, hedef alınan vücut bölgeleri ile olayda mağdurlar tarafında olan Behmen’in öldürülmüş olması nazara alındığında sanıkların eylemlerine bağlı olarak ortaya çıkan kastlarının öldürmeye yönelik olduğunun anlaşılması karşısında, sanıklar hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hükümler kurulması gerektiği gözetilmeksizin, suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde kasten yarlama suçundan hükümler kurulması yasaya aykırıdır.

Sanıklar … ve … hakkında mağdurlar … ve… …’a yönelik kasten yaralama, sanık … hakkında maktul …’a yönelik kasten öldürme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin sanıklar müdafiileri tarafından temyiz edilmesi üzerine yapılan incelemede; … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin 27/02/2018 gün ve 2017/1720 E. 2018/540 K. sayılı ilamında bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık … müdafiinin sübuta ve yasal savunma hükümlerinin uygulanması gerektiğine, sanık … müdafiinin sübuta, haksız tahrikin derecesine ve yasal savunma hükümlerinin uygulanması gerektiğine, sanık … müdafiinin eksik soruşturma yapıldığına ve sübuta yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,

1) Sanık … hakkında kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin sanık müdafiinin temyiz itirazlarının ESASTAN REDDİNE, oybirliği ile,

2) Sanıklar … ve … hakkında kasten yaralama suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; aralarında seçim nedeniyle husumet bulunan iki taraf arasında yaşanan kavga esnasında; sanıklar Sait ve Kamuran’ın ellerinde bulundurdukları sopa ile mağdur …’nu yüzde sabit ize, 8. ve 9. kosta kemiklerinde kırığa ve hemotoraks ve pnomötoraks nedeniyle hayati tehlikeye neden olacak şekilde, mağdur …’ı ise pariatel bölgede lineer fraktüre ve hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaraladıkları olayda;

Suçta kullanılan aletlerin elverişliliği, hedef alınan vücut bölgeleri ile olayda mağdurlar tarafında olan Behmen’in öldürülmüş olması nazara alındığında sanıkların eylemlerine bağlı olarak ortaya çıkan kastlarının öldürmeye yönelik olduğunun anlaşılması karşısında, sanıklar hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hükümler kurulması gerektiği gözetilmeksizin, suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde kasten yarlama suçundan hükümler kurulması,

Yasaya aykırı olup, CMK’nin 307/son maddesi uyarınca sanıklar Sait ve Kamuran hakkında kurulan hükümlerde aleyhe temyiz bulunmadığından kazanılmış hakları saklı kalmak üzere hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, dosyanın … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 30/09/2020 gününde üyelerimizden … ve …’in sanıklar Kamuran ve Sait’in eylemlerinin kasten yaralama suçunu oluşturduğu ve bu sanıklar hakkında esastan red kararı verilmesi yönündeki karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY:

Seçim nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktığı, akabinde meydana gelen mesajlaşmalar ve basit tehdit eylemleri yüzünden ortamın gerginleştiği, … ailesine mensup kişilerin …’ın evinin önünde toplandığı, Memduhoğlu ailesine mensup kişilerinse toplanıp buraya doğru yürümeleri üzerine iki aile arasında başlayan taşlı sopalı, bıçaklı kavgada maktul …’in öldüğü, yine … ailesi tarafında yer alan … ile …’ın hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olayda … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince verilen … ve…’ın yaralanmalarına sebebiyet veren sanıklar … ve … hakkında TCK’nin 86/1, 86/3-e, 87/1-c-d, 29, 62. maddeleri gereğince 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin hükmün bozularak sanıkların öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmaları gerektiği şeklindeki sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyoruz. Şöyle ki;

Taraflar arasında öldürmeyi gerektirecek nitelikte bir husumet bulunmamaktadır. Kalabalık kavga ortamında sanıkların hedef gözetme olanağı bulunmadan haraket ettiği ve özellikle hayati bölgelerin hedef alınmadığı, hayati tehlikeye sebebiyet veren darbelerin sayısının herbir mağdurda birer adet olması, sanıkların eylemlerine devam etme imkanı varken mağdur beyanlarından da anlaşılacağı üzere eylemlerine kendiliklerinden son verdikleri, sanıkların olay yerine gelirken belli bir mağduru öldürme veya yaralama konusunda fikir birliğine vardıklarından söz edilemeyeceği, zira olay yerinde kimlerin bulunduğunu tam olarak bilmedikleri, mağdurlara saldırmalarının kalabalık kavga ortamında tesadüfen geliştiği, maktul …’in öldürülmesinin bu olayla ilişkilendirilemeyeceği, maktulün başka bir tarafta başka sanıklarca öldürüldüğü, kastın bölünemeyeceği kuralının bu olayda uygulanamayağı bu nedenlerle sanıkların kastının yaralama olduğu ve Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının isabetli olduğunu düşündüğümüzden sayın çoğunluğun görüşüne muhalefet ediyoruz.”

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Not: Corpus’da yer alan içtihat metinlerinin basılı yayında ve ticari olmayan elektronik ortamda kullanılması referans gösterilmek şartıyla (www.corpus.com.tr) serbesttir.

Bir Cevap Yazın