Kıdem Tazminatından Sadece Asıl İşverenin Sorumlu Olmadığı

Bu yazımızda Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 19.11.2018 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda, davacı işçi 22.02.2003 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığına Bağlı hastanede, davalı alt işveren şirket bünyesinde 10.10.2014 tarihinde emeklilik gerekçesi ile iş sözleşmesini feshettiği tarihe kadar aralıksız olarak asgari ücretle çalıştığını, 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesine göre kıdem tazminatına hak kazanan davacının SGK’dan almış olduğu emeklilik yazısı ile davalı her iki işverene de başvurduğunu, ancak kendisine her hangi bir cevap verilmediğini ve kıdem tazminatının ödenmediğini beyanla kıdem tazminatının ödenmesine hükmedilmesini ve davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Yerel mahkeme ise, İş Kanunu madde 112 ve 6552 sy. Kanun madde 8 uyarınca davacının taleplerinden sadece Sağlık Bakanlığının sorumlu olduğunu belirterek, müşterek ve müteselsil sorumluluğu reddetmiştir.

Yargıtay konu ile ilgili incelemesi sonucunda, 112. maddedeki hükmün, İş Kanunu madde 2/VI hükmünde düzenlenen birlikte sorumluluk hükmünü ortadan kaldırmadığını belirterek, davacının taleplerinden hem asıl işveren Sağlık Bakanlığının hem de alt işveren şirketin müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğuna hükmetmiştir.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

“Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece, 6552 sayılı Torba Kanun’un 8. maddesi ile alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından ödenecek olduğu bildirildiği gerekçesiyle sadece davalı Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu olduğu kabul edilmiştir. Ne var ki, 4857 sayılı Kanun’un 112. maddesindeki yeni düzenleme, aynı Kanun’un 2/6. maddesinde yer alan asıl işveren ve alt işverenin işçiye karşı birlikte sorumlu olduğuna ilişkin hükmü ortadan kaldırmamaktadır. Bu yön nazara alınmadan, kıdem tazminatından sadece davalı asıl işveren Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu olduğunun kabul edilerek hüküm tesis edilmesi hatalı olup bu husus hükmü temyiz eden davalı Sağlık Bakanlığının da hak alanını ilgilendirmektedir. Açıklanan nedenle davalı şirket, kıdem tazminatından işyeri devri kurallarına göre son alt işveren olarak alacağın tamamından asıl işveren davalı Sağlık Bakanlığı ile müştereken ve müteselsilen sorumludur.”

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Kaynak: corpus

Bir Cevap Yazın