Yargılamanın Yenilenmesi Halinde Önceki Hakimin Dosyaya Bakamayacağı

Bu yazıda Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin yargılamanın yenilenmesi durumuna ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir.

Kararda, yargılamanın yenilenmesine hükmedilmesi durumunda önceki kararı veren hakimin dosyaya yeniden bakamayacağına hükmedilmiştir.

Kararın tam metni:

T.C.
YARGITAY
ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas: 2018/5199
Karar: 2018/12659
Tarih: 12.09.2018
  • YARGILAMAYA KATILAMAYACAK HAKİM
  • YARGILAMANIN YENİLENMESİ
  • YARGILAMANIN YENİLENMESİ HALİNDE ÖNCEKİ YARGILAMADA GÖREV YAPAN HAKİM AYNI İŞTE GÖREV ALAMAZ

(5271 s. Ceza Muhakemesi K m. 23, 318)
ÖZETYargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev alamaz

Basit yaralama suçundan sanık …’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2, 29, 62/1 ve 52/1-2. maddeleri uyarınca 1.500,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Tokat 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/01/2018 tarihli ve 2017/154 Esas, 2018/56 sayılı kararını müteakip, sanık müdafii tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin anılan Mahkemenin 27/02/2018 tarihli 2017/154 Esas, 2018/56 sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/04/2018 tarihli ve 2018/298 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 27.06.2018 tarih ve 2018/8638 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05.07.2018 tarih ve 2018/58004 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 23/3. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev alamaz” şeklindeki düzenleme ile aynı Kanunun 318/1. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.” şeklindeki düzenleme karşısında, ilk kararı veren Hakim …’un olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşlerinin ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşlerinin etkisi altında kalabileceği, bu sebeple adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı hakimin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği hususu gözetilmeden itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK’nin 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/04/2018 tarihli ve 2018/298 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nin 309/4. maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 12.09.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Av. Yıldıray Çıvgın

Not: Corpus’da yer alan içtihat metinlerinin basılı yayında ve ticari olmayan elektronik ortamda kullanılması referans gösterilmek şartıyla (www.corpus.com.tr) serbesttir.

Bir Cevap Yazın