Davada Menfaatleri Çatışan Sanıklar için Aynı Avukatın Görev Yapamayacağı

Bu yazıda Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 05.11.2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda, davada bulunan ve aralarında çatışma ve husumet bulunan sanıklar için aynı avukat görev yapmış, yerel mahkemece de bu husus gözetilmeden hüküm kurulmuştur.

Yargıtay 13. Ceza Dairesi de, aralarında menfaat çatışması bulunan sanıklar için aynı avukatın görev yapmasının Avukatlık Kanunu md. 38 ve CMK md. 152’ye aykırı olduğunu belirterek yerel mahkeme kararını bozmuştur.

Kararın tam metni:

T.C.
YARGITAY
ONÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas: 2020/8650
Karar: 2020/11031
Tarih: 05.11.2020
  • ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİNDE SAVUNMA
  • İŞİN REDDİ ZORUNLULUĞU

(1136 s. AK m. 38) (5271 s. Ceza Muhakemesi K m. 152)
ÖZETTüm dosya kapsamı ve savunmalara göre, sanıklar arasında hukuksal menfaat çatışması olduğu gözetilmeden, atanan aynı müdafii tarafından savunulmaları suretiyle, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 38. ve 5271 sayılı CMK’nın 152. maddelerine aykırı davranılması bozmayı gerektirmiştir.

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

1-Sanık … hakkında konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan verilen hükme yönelik temyiz incelemesinde;

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin verilen kararın 5271 sayılı Yasanın 231/12. maddesi uyarınca itiraz yolu açık olup temyizi olanaklı olmadığından, itiraz merciince karar verilmek üzere, dosyanın incelenmeksizin mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE,

2-Sanıklar … ve … hakkında hırsızlık, sanık … hakkında suç eşyasının kabul edilmesi veya satın alınması suçlarına yönelik temyiz incelemesinde;

Tüm dosya kapsamı ve savunmalara göre, sanıklar arasında hukuksal menfaat çatışması olduğu gözetilmeden, atanan aynı müdafii tarafından savunulmaları suretiyle, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 38. ve 5271 sayılı CMK’nın 152. maddelerine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar … ve … müdafii ile o yer Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz istemleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin açıklanan nedenlerle tebliğnameye kısmen aykırı olarak BOZULMASINA, 05.11.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Not: Corpus’da yer alan içtihat metinlerinin basılı yayında ve ticari olmayan elektronik ortamda kullanılması referans gösterilmek şartıyla (www.corpus.com.tr) serbesttir.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın