Monthly Archives: Aralık 2020

Hayati Tehlike Olacak Derecede Yaralama – Kasten Öldürmeye Teşebbüs

Bu yazıda, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, kasten öldürmeye teşebbüs suçuna ilişkin 30.09.2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, mağdur, sanık tarafından hayati tehlike geçirecek şekilde silahla yaralanmış olup; yerel mahkemece sağına kasten yaralama suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir. Yargıtay incelemesinde, suçun kasten yaralama değil kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu belirtip alt mahkemenin kararını bozmuştur. Karar aşağıdadır: “T.C.YARGITAYBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Read more

4D ile Kadroya Geçen İşçiler – Ücret

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 4d’li kadroya geçen işçilere ilişkin emsal bir kararına yer verilmiştir. Karara göre, işçilerin yüzdelik ücret farklarını alabilmeleri için sözleşmelerinden bunun belirlenmesi gerekmektedir. Sözleşmede açıkça belirlenmemişse, 4d’li işçilerin yüzdelik ücret farklarını alabilmesi şu an için mümkün değildir. Kararın tam metni aşağıdadır: T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2020/5663 Karar : 2020/14046 Tarih : 28.10.2020 4D İŞÇİ

Read more

Kıdem Tazminatından Sadece Asıl İşverenin Sorumlu Olmadığı

Bu yazımızda Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 19.11.2018 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davacı işçi 22.02.2003 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığına Bağlı hastanede, davalı alt işveren şirket bünyesinde 10.10.2014 tarihinde emeklilik gerekçesi ile iş sözleşmesini feshettiği tarihe kadar aralıksız olarak asgari ücretle çalıştığını, 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesine göre kıdem tazminatına hak kazanan davacının SGK’dan almış olduğu

Read more

Sanığın Katılmadığı Duruşmada Mahkumiyet Kararı – Savunma Hakkının İhlali

Bu yazımızda, Anayasa Mahkemesinin duruşmaya katılamayan sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının savunma hakkını ihlal ettiğine ilişkin önemli bir kararına yer vermiştir. Karar 2 Aralık 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. Karara konu olayda, duruşma günü kendisine tebliğ edilen başvurucunun duruşmada kendisinin bulunmadığı, vekilinin bulunduğu duruşmada hakkında görevi ihmal suçundan mahkumiyet kararı verildiği görülmektedir. Bu karar, başvurucu tarafından Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Yüksek

Read more

Sendikadan Ayrılmaları İçin İşçilere Baskı Yapan Belediye Başkanı İçin Soruşturma İzni Verilmemesi – Sendika Hakkının İhlali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin 03.12.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan, sendikal hakların ihlaline ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu başvuru, belediyedeki işçilere bulundukları sendikadan ayrılması için baskı yapan belediye başkanına soruşturma izni verilmediği için sendikal örgütlenme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Anayasa Mahkemesi, soruşturma izni verilmeyerek belediye başkanı hakkında etkin soruşturma yapılmadığı gerekçesi ile sendika hakkının ihlal edildiğine karar

Read more

İhbar Süreleri – İhbar Tazminatı

İHBAR SÜRELERİ – İHBAR TAZMİNATI Bu yazımızda iş kanununda düzenlenmiş olan ihbar süreleri ve tazminatını açıklayacağız. İhbar tazminatı İş Kanununun 17. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme aşağıdaki gibidir: Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b)

Read more

Düğünde Havaya Ateş Ederek Öldürme – Olası Kast

Bu yazıda Yargıtay Ceza Genel Kurulunun düğünde havaya ateş edilmesine ilişkin Haziran 2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda bir düğünde havaya ateş eden sanık 3 yaşındaki bir çocuğu öldürmüştür. Yerel mahkeme suçun taksirle değil, olası kast ile işlendiğini belirterek sanığa 25 yıl hapis cezası verilmiştir. Yerel mahkemenin bu kararı Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay Ceza

Read more

Dolandırıcılık – ABD Merkezli Sosyal Medya Şirketleri

Bu yazımızda, Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 18 Haziran 2019 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda şikayetçi sosyal medya hesabı üzerinden dolandırıldığını iddia etmiş, dolandıran hesabın kimlik tespitinin yapılmasını istemiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Kararı şikayetçi itiraz ile Sulh Ceza Hakimliğine taşımış, ancak hakimlik de itirazı reddetmiştir. Karar, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozma

Read more

Başka Bir İşçinin Davasında Tanıklık Yapan İşçi – Haksız Fesih

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin işçinin başka bir işçi için tanıklık yapması sonucu haksız olarak işten çıkarılmasına ilişkin 7 Ekim 2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davacı işçi, işveren ile bir davası olan başka bir işçinin davasında tanıklık yapmıştır. Öncesinde davalı işverence davacı işçi tanıklıktan çekilmesi konusunda baskı görmüştür. Buna rağmen tanıklık yaptığı için işten

Read more

Temyiz Talebinin Sisteme Gönderildiği Anda Dosyanın Temyiz Edildiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği

Bu yazımızda ceza usulüne ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen oldukça önemli bir karara yer verilmiştir. Karara konu olayda, müdafi davayı temyiz etmiş, temyiz dilekçesini elektronik olarak tebliğden itibaren yedinci gün saat 23.17’de sisteme yüklemiştir. Bu dilekçe sekizinci gün hakimin bilgisayarına düşülmüştür. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dilekçenin hakimin bilgisayarına geldiğini anı temyiz anı olarak kabul ederek temyiz talebini süre yönünden

Read more
« Older Entries Recent Entries »