Düzenli Ve Sürekli Geliri Olan Tarafın Yoksulluk Nafakası Alamayacağı

Bu yazıda, Türk Medeni Kanunu md. 175’te düzenlenen yoksulluk nafakası ile ilgili olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin Aralık 2020 tarihli oldukça yeni ve güncel bir kararına yer verilmiştir.

Karara konu olayda, boşanma davasında taraflardan biri lehine düzenli ve sürekli geliri olmasına rağmen yerel mahkemece yoksulluk nafakasına hükmedildiği, bu karar aleyhine yapılan istinaf başvurusunun da Bölge Adliye Mahkemesince reddedildi görülmektedir. Karar, aleyhine nafaka yükümlülüğü getirilen tarafça temyize taşınmıştır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yaptığı inceleme sonucunda sürekli ve düzenli bir geliri olan tarafın yoksulluk nafakası alamayacağına hükmetmiştir.

Kararın tam metni:

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas: 2020/4896
Karar: 2020/6292
Tarih: 09.12.2020
  • BOŞANMA
  • KADININ ÇALIŞMASI, DÜZENLİ VE SÜREKLİ GELİRİNİN BULUNMASI
  • YOKSULLUK NAFAKASI

(4721 s. MK m. 166, 175)
ÖZETToplanan delillere göre davacı kadının çalıştığı düzenli ve sürekli geliri bulunduğu anlaşılmıştır. Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşullan oluşmamıştır. Davalı kadının yoksulluk nafakasının reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından tedbir ve yoksulluk nafakasının miktarı yönünden; davalı erkek tarafından ise kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı kadının tüm, davalı-davacı erkeğin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yersizdir.

Toplanan delillere göre davacı kadının çalıştığı düzenli ve sürekli geliri bulunduğu anlaşılmıştır. Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşullan oluşmamıştır. Davalı kadının yoksulluk nafakasının reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen bölge adliye mahkemesi kararının yukanda 2. bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Seyhan’a yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 267.80 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Cumali’ye geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 09.12.2020 (Çar.)

Not: Corpus’da yer alan içtihat metinlerinin basılı yayında ve ticari olmayan elektronik ortamda kullanılması referans gösterilmek şartıyla (www.corpus.com.tr) serbesttir.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın