İşçinin Twitter’da İşvereni Aleyhine Paylaşım Yapması – Geçerli Fesih

T.C.
YARGITAY
YİRMİİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas: 2016/12012
Karar: 2016/15790
Tarih: 31.05.2016
  • İŞÇİYİ TWİTTER PAYLAŞIMLARI YAKTI!
  • İŞÇİNİN PATRONU HAKKINDA SOSYAL MEDYADA MESAJ ATMASI
  • GEÇERLİ FESİH SEBEBİ
  • İŞÇİNİN AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN DAVRANIŞLARI
  • GÜVEN DUYGUSUNUN ZEDELENMESİ

(4857 s. İş K m. 18, 20, 25)
ÖZET22.02.2021 tarihinde http://www.sgkrehberi.com’da “İşçiyi twitter paylaşımları yaktı! Patronu hakkında mesaj atınca…” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararı. Sgkrehberi.com’un edindiği Yargıtay kararına göre; yalnızca işyerinde çalışanların bilebileceği bir takım işleyişe ilişkin aksaklıkların dile getirildiği düşünülürse de bunları sosyal medya kullanıcılarına aktardığı dikkate alındığında davalı işverenin iş ilişkisini devam ettirmesinin objektif olarak beklenemeyeceği ve iş sözleşmesini feshetmesinde güven duygusu zedelendiğinden hukuka aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle işvereni haklı bulmuştur.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı işçi, iş sözleşmesinin haklı ve geçerli bir sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.

Davalı davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, feshin haklı ya da geçerli bir sebebe dayanmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine karar verilmiştir.

Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. ve devamı maddeleridir.

4857 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

4857 sayılı Kanun’un 18. maddesi bakımından işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanun’un 25/II. maddesinde öngörülen sebepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan, işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin davranışı ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebep olabilir.

Yargılama sırasında bu sebeplerin ağırlıkları her olayın özelliğine göre değerlendirilmelidir. İşçinin iyiniyet ve ahlak kurallarına uymayan davranışı sonucunda iş ilişkisine devam etmek işveren açısından çekilmez hale gelmişse, diğer bir anlatımla güven temeli çökmüşse işverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı doğar. Buna karşılık işçinin davranışı taraflar arasında bulunması gereken güven temelini çökertecek ağırlıkta bulunmamakla, iş ilişkisine devamı tam anlamıyla çekilmez hale getirmemekle birlikte, işin normal işleyişini bozuyorsa, işyerindeki uyumu olumsuz yönde etkiliyor ve işverenden bu sebeple iş ilişkisini yürütmesi normal olarak beklenemiyorsa 4857 sayılı Kanun’un 18/1. maddesi gereği geçerli fesih hakkı doğar.

Somut olayda, davacının tweter hesabından davalı işyerini karalayıcı yazılar yayınladığına ilişkin kuvvetli şüphelerin bulunduğu; davacı söz konusu hesabın başkaları tarafından adına açıldığına yönelik iddiasını kanıtlayamadığı, dosya kapsamı değerlendirildiğinde davacının ismi ile açılan hesabın dava sırasında kapatıldığı, yalnızca işyerinde çalışanların bilebileceği bir takım işleyişe ilişkin aksaklıkların dile getirildiği düşünülürse de bunları sosyal medya kullanıcılarına aktardığı dikkate alındığında davalı işverenin iş ilişkisini devam ettirmesinin objektif olarak beklenemeyeceği ve iş sözleşmesini feshetmesinde güven duygusu zedelendiğinden hukuka aykırı bir yön bulunmadığı açıktır. Davacının iş sözleşmesinin işverence geçerli sebeple feshedildiği kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

Davanın REDDİNE,

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 200,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.800,00 TL ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak 31.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Not: Corpus’da yer alan içtihat metinlerinin basılı yayında ve ticari olmayan elektronik ortamda kullanılması referans gösterilmek şartıyla (www.corpus.com.tr) serbesttir.

Bir Cevap Yazın