Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Devam Ettirilmemesi

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas: 2020/100
Karar: 2020/1644
Tarih: 28.09.2020
  • DANIŞTAY’DAN SÖZLEŞMELİ PERSONELLERLE İLGİLİ KRİTİK KARAR!
  • SÖZLEŞMELİ PERSONEL
  • SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ

(657 s. DMK m. 4) (2709 s. Anayasa m. 128)
ÖZET22.02.2021 tarihinde http://www.sgkrehberi.com’da “Danıştay’dan sözleşmeli personellerle ilgili kritik karar!” başlığıyla yayınlanan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı. Kurul, sözleşmeli personelin sözleşme feshine ilişkin önemli bir karara imza attı. İdare Mahkemesi ile Danıştay 12. Dairesi arasında yaşanan görüş ayrılığında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu son noktayı koydu.

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: … Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık ve Rehberlik Merkezinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli kadın doğum uzmanı olarak görev yapan davacının sözleşmesinin 01/01/2014 tarihinden itibaren yenilenmemesine ilişkin 16/12/2013 tarih ve 537 sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; her ne kadar dava konusu işlem gerekçesi olarak ikinci bir kadın doğum uzmanına ihtiyaç duyulmadığı belirtilmekte ise de, davalı idarenin savunmasında ya da eklerinde bu hususu ispat eder nitelikte hasta sayısında azalma olduğu ya da başka nedenle davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığı belirtilmeksizin buna ilişkin kanıtlayıcı bir bilgi ya da belgenin veya davacının görevini yetersiz veya eksik yaptığı yönünde bir bilgi ya da belgenin dosyaya ibraz edilmemesi karşısında davacının sözleşmesinin 01/01/2014 tarihinden itibaren yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Onikinci Dairesinin 13/03/2019 tarih ve E:2018/9478, K:2019/1924 sayılı kararıyla; davacının … Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında yarı zamanlı sözleşmeli kadın doğum uzmanı olarak göre yaptığı, sözleşmesinin 31/12/2013 tarihi itibarıyla son erdiği, davalı idare tarafından ikinci bir kadın hastalıkları doktoruna ihtiyaç kalmadığından bahisle sözleşme süresi sona eren ve hizmetine ihtiyaç kalmayan davacının hizmet sözleşmesinin, takdir yetkisi kullanılarak, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak sona erdirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gibi, davacının davalı üniversite emrinde görev yaptığı sürenin iki yıldan kısa bir süre olduğu ve yarı zamanlı ikinci doktor olarak görev yaptığı göz önüne alındığında sözleşmesinin devamı konusunda haklı bir beklentiden de söz edilemeyeceği sonucuna varılarak … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, sözleşmeli personel pozisyonlarının mali yılla sınırlı olarak vize edildiği, dolayısıyla sözleşme süresinin belirli olduğu, ilgilinin hizmet sözleşmesini imzalarken başlangıç ve bitiş tarihlerini imzası ile onayladığı, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda sözleşmenin feshedilmesi ve yenilenmemesinin iki ayrı irade olarak ele alındığı, idarenin personel durumu, kurumun ihtiyaçları, personel istihdam politikaları gibi nesnel ölçütleri dikkate alarak sözleşmeli personel ile sözleşmeyi yenileyip yenilemeyeceği konusunda takdir yetkisinin bulunduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile … İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davacı ile davalı idare arasında ilk defa 18/07/2012 tarihinde haftada 5 gün, günde 3 saat görev yapmak üzere yarı zamanlı hizmet sözleşmesi imzalanmış, sözleşme süresi sonunda 01/01/2013-31/12/2013 tarihlerini kapsayacak şekilde sözleşmesi uzatılmıştır.

2013 yılı sözleşme süresi sonunda sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği hususunda … Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından görüş sorulmuş, ilgili birim tarafından ikinci bir kadın doğum uzmanına ihtiyaç kalmadığının belirtilmesi üzerine 2014 yılında sözleşmesinin yenilenmemesine karar verilerek keyfiyet 16/12/2013 tarihli dava konusu işlemle davacıya bildirilmiştir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

Kamu hizmeti görevlilerinin genel niteliklerini düzenleyen Anayasa’nın 128. maddesinde; “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinde, kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği belirtilmiş, maddenin (A) bendinde memurlar, (B) bendinde sözleşmeli personel, (mülga) (C) bendinde sözleşmeli personel, (D) bendinde ise işçi tanımlanmıştır.

Kanun’un 4/B bendinde; “ Sözleşmeli personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” şeklinde tanımlanmış ve bu bendin üçüncü paragrafının dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte olan halinde “…sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.” düzenlemesi yer almıştır.

Anayasa Mahkemesinin 10/03/2011 tarih ve E:2008/54, K:2011/45 sayılı kararında; Anayasa’nın 128. maddesinde, Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği, maddede sözü edilen “diğer kamu görevlileri” kavramının memurlar ve işçiler dışında, kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde, kamu hukuku ilişkisiyle çalışanları kapsadığı belirtilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında çalışanlar, Anayasa’nın 128. maddesinde belirtilen “diğer kamu görevlileri” kapsamında görülmüştür.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdarenin, davacının yıllık olarak düzenlenen sözleşmesini yenileyip yenilememe hususunda takdir yetkisi bulunduğu ve yargı kararlarıyla sözleşmenin yenilenmesi hususunda zorlanamayacağı açık olmakla birlikte, takdir hakkını kullanırken haklı bir sebebe dayanması, diğer bir ifade ile sözleşmeyi yenilememe yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle kullanılması gerektiği kuşkusuzdur.

Dosyanın incelenmesinden; … Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık ve Rehberlik Merkezinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında yarı zamanlı sözleşmeli kadın doğum uzmanı olarak görev yapan davacının, sözleşme süresinin sonunda, davalı idarece, davacının idarelerinde görev yapan yarı zamanlı ikinci kadın doğum uzmanı olduğu ve hizmetine ihtiyaç kalmadığından bahisle takdir yetkisi kullanılmak suretiyle sözleşmesinin yenilenmemesine yönelik dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Davacının görev yaptığı birimin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, davalı idarece, yukarıda belirtilen sebeple tesis edilen dava konusu işlemde, kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir.

Öte yandan, davacının davalı idare emrinde iki yıldan kısa bir süre görev yaptığı, dolayısıyla sözleşmesinin devamı konusunda haklı bir beklentisinden de söz edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin … İdare Mahkemesinin temyize konu … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine,

Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/09/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X-Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

Not: Corpus’da yer alan içtihat metinlerinin basılı yayında ve ticari olmayan elektronik ortamda kullanılması referans gösterilmek şartıyla (www.corpus.com.tr) serbesttir.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Bir Cevap Yazın