Özel Avukat Tutmanın Adli Yardım Talebine Etkisi – Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 19.03.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararında, özel avukat tuttukları için adli yardım talebi reddedilen başvurucuların mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kararda özetle şu gerekçeler gösterilmiştir: Başvurucuların bir avukatla temsil edilmiş olmaları adli yardım talebinin reddi için tek başına yeterli bir gerekçe olamaz. Bu şekildeki kategorik yaklaşım ilgililerin gerçek mali durumlarını hesaba katılmasını önlemektedir. Başvurucular ile avukatları arasındaki anlaşmanın ve avukatlık ücretinin davanın sonucunda elde edilmesi muhtemel hüküm üzerinden tespit edilmesinin avukatlık mevzuatına uygun olup olmadığı bu davanın konusunu oluşturmamaktadır. Başvurucuların sırf avukat tutmalarından hareketle -avukata ücret ödediklerine dair bir tespit de yapılmadan- mali güçlerinin yargılama giderlerini karşılayacak düzeyde olduğu sonucu çıkarılamaz. Mahkemenin bu yaklaşımı başvurucuları, fakirlik durumlarını kanıtlayarak kanunla tanınan yargılama giderlerini ödemekten geçici muafiyetten yararlanma imkânından mahrum bırakmıştır. Somut olayın koşullarında başvurucuların mahkemeye erişim hakkına en az müdahale teşkil eden aracın seçildiği konusunda ikna olunamamıştır. Dolayısıyla mahkemeye erişim hakkına yapılan müdahalenin gereklilik kriterini taşıdığı Mahkemece gösterilememiştir.

Av. Yıldıray ÇIVGIN

Kararın tam metni için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210319-7.pdf

Bir Cevap Yazın