Aynı Eylemle İlgili Daha Önce Verilip Kesinleşen KYOK Kararı Kaldırılmadan Dava Açılamayacağı

YARGITAY CEZA GENEL KURULU31.10.2017 tarih2017/586-450 ESAS KARARKARAR ÖZETİ: Aynı fiile ilişkin daha önceden verilip kesinleşen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar bulunduğu hâlde CMK’nın 173. maddesinin altıncı fıkrasında düzenlenen ceza muhakemesi şartı gerçekleşmeden, sanık hakkında farklı hukuki nitelendirme yapılarak aynı fiilden dolayı kamu davası açılması usul ve kanuna aykırılık oluşturmaktadır.KARAR METNİ: Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet…

“O.. Çocuğu Beşiktaş” Sözlerinin Şiddete Teşvik Edecek Nitelikte Olduğu

Bu yazıda, Yargıtay 19. Ceza Dairesinin, sosyal medya hesabında "Efendi Beşiktaş değil, O.. Çocuğu Beşiktaş diyeceksiniz" şeklindeki paylaşımın, o kulübü rencide edecek ve kulübü destekleyen taraftarlarda öfke ve tepki gösterme duygusu oluşturacağına, bu sebeple 6222 sy. Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 22. maddesine aykırı olduğuna ve idari para cezası gerektirdiğine ilişkin kararına yer…

“Kabadayılık Yapma” Sözünün Hakaret Olmadığı

T.C.YARGITAYDÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ Esas: 2016/13209Karar: 2020/10166Tarih: 15.09.2020 RAHATSIZ EDİCİ, KABA VE NEZAKET DIŞI DAVRANIŞ NİTELİĞİNDE SÖZHAKARET SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI (5237 s. TCK m. 125)ÖZET 24.01.2021 tarihinde http://www.yenicaggazetesi.com.tr’de “Yargıtay'dan emsal karar. Bu kelime artık hakaret sayılmayacak” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararı. Kabadayılık yapma diyen sanığa hakaret suçundan ceza veren yerel mahkemenin kararını Yargıtay bozdu.…

Mağdurun Adı ile Facebook Hesabı Açma – Verileri Hukuka Aykırı Verme ve Ele Geçirme Suçu

Bu yazımızda, Türk Ceza Kanununun 136. maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı verme ve ele geçirme suçu ile bu suça ilişkin önemli bir Yargıtay kararına yer verilmiştir. Öncelikle TCK md. 136 şu şekildedir: "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren…

Bölge Adliye Mahkemesi – Duruşma Açmadan Beraat Verilemeyeceği

Bu yazıda Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 2020 tarihli önemi bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda sanık hakkında yerel mahkemece mahkumiyet hükmü kurulmuştur. Kararın istinaf edilerek Bölge Adliye Mahkemesine taşınması sonucunda, BAM Ceza Dairesi sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını kaldırarak dosya üzerinden inceleme ile (duruşma açmadan) sanığın beraatına karar vermiştir. Kararın katılan vekili tarafından temyiz…

Davada Menfaatleri Çatışan Sanıklar için Aynı Avukatın Görev Yapamayacağı

Bu yazıda Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 05.11.2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, davada bulunan ve aralarında çatışma ve husumet bulunan sanıklar için aynı avukat görev yapmış, yerel mahkemece de bu husus gözetilmeden hüküm kurulmuştur. Yargıtay 13. Ceza Dairesi de, aralarında menfaat çatışması bulunan sanıklar için aynı avukatın görev yapmasının Avukatlık Kanunu md.…

Yargılamanın Yenilenmesi Halinde Önceki Hakimin Dosyaya Bakamayacağı

Bu yazıda Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin yargılamanın yenilenmesi durumuna ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Kararda, yargılamanın yenilenmesine hükmedilmesi durumunda önceki kararı veren hakimin dosyaya yeniden bakamayacağına hükmedilmiştir. Kararın tam metni: T.C.YARGITAYÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ Esas: 2018/5199Karar: 2018/12659Tarih: 12.09.2018 YARGILAMAYA KATILAMAYACAK HAKİMYARGILAMANIN YENİLENMESİYARGILAMANIN YENİLENMESİ HALİNDE ÖNCEKİ YARGILAMADA GÖREV YAPAN HAKİM AYNI İŞTE GÖREV ALAMAZ (5271 s.…

Hanzo Kelimesinin Hakaret Suçunu Oluşturmadığı

Bu yazımızda Yargıtay 18. Ceza Dairesinin hanzo kelimesinin hakaret olup olmadığına ilişkin kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda sanığın mağdura hanzo demesi üzerine, katılan şikayeti sonucunda yerel mahkemece ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir. Karar katılan vekilince temiyze taşınmış, Yargıtay 18. Ceza Dairesi yapmış olduğu incelemede "hanzo" kelimesinin kaba bir kelime olduğunu ancak hakaret suçunu…

Hayati Tehlike Olacak Derecede Yaralama – Kasten Öldürmeye Teşebbüs

Bu yazıda, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, kasten öldürmeye teşebbüs suçuna ilişkin 30.09.2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, mağdur, sanık tarafından hayati tehlike geçirecek şekilde silahla yaralanmış olup; yerel mahkemece sağına kasten yaralama suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir. Yargıtay incelemesinde, suçun kasten yaralama değil kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu belirtip alt mahkemenin kararını bozmuştur.…