Sınavı Geçmesine Rağmen Davacının İş Müfettişliğine Atanmaması

T.C.DANIŞTAYİKİNCİ DAİRE Esas: 2018/3729Karar: 2020/367Tarih: 15.01.2020 MÜFETTİŞLİĞE ATANMA (31.10.2012 - 28453 s. RG. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği m. 36, 37) (İş Teftişi Tüz m. 6)ÖZETDavalı İdarede, İş Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, "İş Müfettişi" kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olarak ileri…

Diplomanın Geç Düzenlenmiş Olması Davacının Kusuru Olarak Değerlendirilemez

T.C.DANIŞTAYİKİNCİ DAİRE Esas: 2016/15335Karar: 2020/160Tarih: 08.01.2020 ÖN LİSANS YAZISIDİPLOMANIN GEÇ DÜZENLENMİŞ OLMASIDİPLOMANIN GEÇ DÜZENLENMİŞ OLMASI DAVACININ KUSURU OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ (2577 s. İYUK m. 49)ÖZET01.03.2021 tarihinde http://www.memurlar.net’te “Mezun olmasına rağmen diploması geç düzenlenen memur GYS'ye girebilir mi?” başlığıyla yayınlanan Danıştay 2. Daire kararı. Daire, başvuru süreleri içinde mezun olmasına rağmen, diploması geç düzenlendiği için görevde yükselme…

Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Devam Ettirilmemesi

T.C.DANIŞTAYİDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas: 2020/100Karar: 2020/1644Tarih: 28.09.2020 DANIŞTAY'DAN SÖZLEŞMELİ PERSONELLERLE İLGİLİ KRİTİK KARAR!SÖZLEŞMELİ PERSONELSÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (657 s. DMK m. 4) (2709 s. Anayasa m. 128)ÖZET22.02.2021 tarihinde http://www.sgkrehberi.com’da “Danıştay'dan sözleşmeli personellerle ilgili kritik karar!” başlığıyla yayınlanan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı. Kurul, sözleşmeli personelin sözleşme feshine ilişkin önemli bir karara…

Aile Hekiminin Birlikte Çalışacağı Aile Sağlığı Elemanını Seçebileceği

Bu yazımızda Danıştay 5. Dairenin Haziran 2015 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karar bir aile hekiminin mevcut aile sağlığı elemanı ile çalışmak yerine kendi tercih ettiği aile sağlığı elemanı ile çalışma talebinin idarece reddedilmesi ve bu ret işleminin idari davaya konu edilmesine ilişkindir. Davacı aile hekimin açmış olduğu bu dava idare mahkemesince reddedilmiştir. Daire konuya…

Görevden Uzaklaştırılan Öğretmen – Ek Ders Ücreti Alabileceği

Bu yazımızda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. Dava Dairesinin 6 Ekim 2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karar, hakkında görevden uzaklaştırma kararı olan öğretmenin, görevden uzaklaştığı sürede ek ders ücreti alıp almayacağına ilişkindir. Daire bu konuya ilişkin olarak görevden uzaklaştırılan öğretmenin, görevine döndükten sonra uzaklaştığı döneme ilişkin ek ders ücreti alması gerektiğine hükmetmiştir. Gerekçe olarak…