Mobbinge Dayalı Davalarda Yüzde Yüz İspat Aranmaz

T.CYARGITAY9. HUKUK DAİRESİESAS NO.2016/36185KARAR NO.2020/18583KARAR TARİHİ.15.12.2020MAHKEMESİ : İstanbul 32. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : ALACAK Mobbinge dayanan iddialarda yüzde yüzlük bir ispatın aranmadığı iş hukuku yargılamasında vicdani kanaatin oluşmasına yetecek kadar bir ispatın yeterli olduğu, Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için…

Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi – Babanın da Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği

T.C.YARGITAYİKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas: 2021/184Karar: 2021/716Tarih: 28.01.2021 ÇOCUĞUN ANNESİNİN SOYADINI KULLANMAYA İZİNBABANIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ (5490 s. Nüfus Hizmetleri K m. 35, 36)ÖZET26.03.2021 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr'de yayınlana Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı. İNCELENEN KARARIN: MAHKEMESİ İstanbul Anadolu 21. Aile Mahkemesi TARİHİ :30.10.2018 NUMARASI : Esas No : 2018/472, Karar No : 2018/900 DAVACI : Ayşe Nuran…

Raporluyken Tatile Çıkmanın Haklı Fesih Nedeni Olduğu

T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2018/5003Karar: 2021/159Tarih: 11.01.2021 YARGITAY’DAN EMSAL KARAR: RAPOR ALIP TATİLE ÇIKANLARA KÖTÜ HABERKIDEM TAZMİNATIİŞ AKDİNİN İŞVERENLİKÇE HAKLI NEDENLE FESHİİŞVERENİN GÜVENİNİ KÖTÜYE KULLANMADOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞLAR (1475 s. İş K m. 14) (4857 s. İş K m. 25)ÖZET20.03.2021 tarihine http://www.sozcu.com.tr’de “Yargıtay’dan emsal karar: Rapor alıp tatile çıkanlara kötü haber” başlığıyla yayınlanan Yargıtay…

Özel Avukat Tutmanın Adli Yardım Talebine Etkisi – Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 19.03.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararında, özel avukat tuttukları için adli yardım talebi reddedilen başvurucuların mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Kararda özetle şu gerekçeler gösterilmiştir: Başvurucuların bir avukatla temsil edilmiş olmaları adli yardım talebinin reddi için tek başına yeterli bir gerekçe olamaz. Bu şekildeki kategorik yaklaşım ilgililerin gerçek mali durumlarını hesaba…

Uzaktan Çalışma Yönetmeliğine İlişkin Kısa Notlar

Merhaba. Bildiğiniz gibi 10 Mart 2021 tarihinde Uzaktan çalışma yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliği inceleyip sizin için kısa notlar aldık. Bu kısa notları aşağıda paylaşıyoruz. Ayrıca aşağıda yönetmeliğin tam metnini içeren Resmi Gazete bağlantısı da olacaktır. Yönetmeliğin dayanak maddesi İş Kanunu md. 14'tür.İş sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır. Sözleşme kapsamı: iş tanımı, yapılma şekli,…

Kadın İşçiye Erkekler Tuvaleti Temizlettirilemez

T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2017/19636Karar: 2018/2931Tarih: 15.02.2018 KADIN TEMİZLİK İŞÇİSİNE ERKEKLER TUVALETİ TEMİZLETTİRİLEMEZİŞE İADEİŞ AKTİNİN FESHİ (4857 s. İş K m. 20, 25)ÖZET20.12.2018 tarihinde http://www.haberturk.com’da “Yargıtay: Kadın işçiye erkekler tuvaleti temizletilmez” başlığıyla çıkan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. Yargıtay, işyerinde temizlik işçisi olarak görev yapan kadın işçiye, erkekler tuvaletini temizleme görevi verilmesi ve işçinin bu…

Eşe Söylenen “Şişko”, “Tombul” Sözlerinin Manevi Tazminat Gerektirdiği

T.C.YARGITAYİKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas: 2012/17780Karar: 2013/4498Tarih: 21.03.2013 KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNATEŞİNİ "ŞİŞKO, TOMBUL" DEMEK SURETİYLE AŞAĞILAMAK (6098 s. Borçlar K m. 50, 51, 52, 58)(4721 s. MK m. 4, 174)ÖZETToplanan delillerden davalı kocanın eşini ailesiyle birlikte yaşattığı, "şişko, tombul" demek suretiyle aşağıladığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar…

Sınavı Geçmesine Rağmen Davacının İş Müfettişliğine Atanmaması

T.C.DANIŞTAYİKİNCİ DAİRE Esas: 2018/3729Karar: 2020/367Tarih: 15.01.2020 MÜFETTİŞLİĞE ATANMA (31.10.2012 - 28453 s. RG. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği m. 36, 37) (İş Teftişi Tüz m. 6)ÖZETDavalı İdarede, İş Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, "İş Müfettişi" kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olarak ileri…

Diplomanın Geç Düzenlenmiş Olması Davacının Kusuru Olarak Değerlendirilemez

T.C.DANIŞTAYİKİNCİ DAİRE Esas: 2016/15335Karar: 2020/160Tarih: 08.01.2020 ÖN LİSANS YAZISIDİPLOMANIN GEÇ DÜZENLENMİŞ OLMASIDİPLOMANIN GEÇ DÜZENLENMİŞ OLMASI DAVACININ KUSURU OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ (2577 s. İYUK m. 49)ÖZET01.03.2021 tarihinde http://www.memurlar.net’te “Mezun olmasına rağmen diploması geç düzenlenen memur GYS'ye girebilir mi?” başlığıyla yayınlanan Danıştay 2. Daire kararı. Daire, başvuru süreleri içinde mezun olmasına rağmen, diploması geç düzenlendiği için görevde yükselme…

Hizmet Tespiti, Resen Araştırma İlkesi

T.C.YARGITAYONUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2020/5650Karar: 2020/7750Tarih: 28.12.2020 HİZMET TESPİTİ İSTEMİPRİM BELGELERİİŞYERİ KAYITLARIRE´SEN ARAŞTIRMA İLKESİ (506 s. SSK m. 79) (5510 s. Sosyal ve Genel Sağlık Sigortası K m. 86) (4857 s. İş K m. 13, 63)ÖZETDava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Tüm dosya kapsamı ve özellikle dinlenen tanıkların, davacının günün belirli saatlerinde işyerinde bulunan kantini kendi…