Sınavı Geçmesine Rağmen Davacının İş Müfettişliğine Atanmaması

T.C.DANIŞTAYİKİNCİ DAİRE Esas: 2018/3729Karar: 2020/367Tarih: 15.01.2020 MÜFETTİŞLİĞE ATANMA (31.10.2012 - 28453 s. RG. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği m. 36, 37) (İş Teftişi Tüz m. 6)ÖZETDavalı İdarede, İş Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, "İş Müfettişi" kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olarak ileri…

Diplomanın Geç Düzenlenmiş Olması Davacının Kusuru Olarak Değerlendirilemez

T.C.DANIŞTAYİKİNCİ DAİRE Esas: 2016/15335Karar: 2020/160Tarih: 08.01.2020 ÖN LİSANS YAZISIDİPLOMANIN GEÇ DÜZENLENMİŞ OLMASIDİPLOMANIN GEÇ DÜZENLENMİŞ OLMASI DAVACININ KUSURU OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ (2577 s. İYUK m. 49)ÖZET01.03.2021 tarihinde http://www.memurlar.net’te “Mezun olmasına rağmen diploması geç düzenlenen memur GYS'ye girebilir mi?” başlığıyla yayınlanan Danıştay 2. Daire kararı. Daire, başvuru süreleri içinde mezun olmasına rağmen, diploması geç düzenlendiği için görevde yükselme…

Hizmet Tespiti, Resen Araştırma İlkesi

T.C.YARGITAYONUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2020/5650Karar: 2020/7750Tarih: 28.12.2020 HİZMET TESPİTİ İSTEMİPRİM BELGELERİİŞYERİ KAYITLARIRE´SEN ARAŞTIRMA İLKESİ (506 s. SSK m. 79) (5510 s. Sosyal ve Genel Sağlık Sigortası K m. 86) (4857 s. İş K m. 13, 63)ÖZETDava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Tüm dosya kapsamı ve özellikle dinlenen tanıkların, davacının günün belirli saatlerinde işyerinde bulunan kantini kendi…

İşverenin İşçiye Yemin Teklif Etmesi

T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2016/32231Karar: 2020/20367Tarih: 25.12.2020 YILLIK ÜCRETLİ İZİNYEMİN (4857 s. İş K m. 57) (6100 s. Hukuk Muhakemeleri K m. 225)ÖZETDavalı vekili cevap dilekçesinde delilleri arasında yemin deliline dayanmıştır. Davalı vekili bilirkişi itiraz raporuna itiraz dilekçesinde açıkça bilirkişinin kullanılmadığını tespit ettiği 13 günlük yıllık ücretli izin bakımından davacı asile yemin teklif ettiklerini belirtmiştir.…

İşçinin Twitter’da İşvereni Aleyhine Paylaşım Yapması – Geçerli Fesih

T.C.YARGITAYYİRMİİKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas: 2016/12012Karar: 2016/15790Tarih: 31.05.2016 İŞÇİYİ TWİTTER PAYLAŞIMLARI YAKTI!İŞÇİNİN PATRONU HAKKINDA SOSYAL MEDYADA MESAJ ATMASIGEÇERLİ FESİH SEBEBİİŞÇİNİN AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN DAVRANIŞLARIGÜVEN DUYGUSUNUN ZEDELENMESİ (4857 s. İş K m. 18, 20, 25)ÖZET22.02.2021 tarihinde http://www.sgkrehberi.com’da “İşçiyi twitter paylaşımları yaktı! Patronu hakkında mesaj atınca…” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararı. Sgkrehberi.com'un edindiği Yargıtay…

Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Devam Ettirilmemesi

T.C.DANIŞTAYİDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas: 2020/100Karar: 2020/1644Tarih: 28.09.2020 DANIŞTAY'DAN SÖZLEŞMELİ PERSONELLERLE İLGİLİ KRİTİK KARAR!SÖZLEŞMELİ PERSONELSÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (657 s. DMK m. 4) (2709 s. Anayasa m. 128)ÖZET22.02.2021 tarihinde http://www.sgkrehberi.com’da “Danıştay'dan sözleşmeli personellerle ilgili kritik karar!” başlığıyla yayınlanan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı. Kurul, sözleşmeli personelin sözleşme feshine ilişkin önemli bir karara…

Hizmet Tespiti Davasının Kamusal Niteliği

T.C.YARGITAYONUNCU HUKUK DAİRESİEsas: 2020/1168Karar: 2020/7944Tarih: 30.12.2020 PRİM BELGELERİHİZMET TESPİTİ İSTEMİ506 s. SSK79 ÖZETDava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Davanın yasal dayanağı, mülga 506 sayılı Kanun’un 79. maddesidir. Anayasal haklar arasında yer alan sosyal güvenliğin yaşama geçirilmesindeki etkisi gözetildiğinde, sigortalı konumunda geçen çalışma sürelerinin saptanmasına ilişkin davalar, kamu düzenine ilişkin olduğundan, özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi…

Karşıt Argümanların Dinlenmemesi – Adil Yargılanma Hakkı İhlali

T.C.ANAYASA MAHKEMESİ Esas: 2018/13753Karar: 2018/13753Tarih: 02.12.2020R.G.No: 31400R.G.Tarih: 19.02.2021 PERİHAN YILMAZ BAŞVURUSU (2330 s. NTABK m. 1, 2, 3)ÖZETBaşvuru, nakdi tazminat isteminin reddi işleminin iptali istemiyle açılan davada karşıt argümanlara önem verilmemesi ve iddialara yönelik gerekli araştırma yapılmaması nedeniyle adil yargılanma hakkı kapsamındaki silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. İKİNCİ BÖLÜM: KARAR Başkan: Kadir ÖZKAYA…

Aynı Eylemle İlgili Daha Önce Verilip Kesinleşen KYOK Kararı Kaldırılmadan Dava Açılamayacağı

YARGITAY CEZA GENEL KURULU31.10.2017 tarih2017/586-450 ESAS KARARKARAR ÖZETİ: Aynı fiile ilişkin daha önceden verilip kesinleşen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar bulunduğu hâlde CMK’nın 173. maddesinin altıncı fıkrasında düzenlenen ceza muhakemesi şartı gerçekleşmeden, sanık hakkında farklı hukuki nitelendirme yapılarak aynı fiilden dolayı kamu davası açılması usul ve kanuna aykırılık oluşturmaktadır.KARAR METNİ: Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet…