Tag Archives: anayasa mahkemesi

Sendikadan Ayrılmaları İçin İşçilere Baskı Yapan Belediye Başkanı İçin Soruşturma İzni Verilmemesi – Sendika Hakkının İhlali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin 03.12.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan, sendikal hakların ihlaline ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu başvuru, belediyedeki işçilere bulundukları sendikadan ayrılması için baskı yapan belediye başkanına soruşturma izni verilmediği için sendikal örgütlenme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Anayasa Mahkemesi, soruşturma izni verilmeyerek belediye başkanı hakkında etkin soruşturma yapılmadığı gerekçesi ile sendika hakkının ihlal edildiğine karar

Read more

Şehirlerarası Karayollarında Gösteri Yürüyüşleri Düzenlenemeyeceğini Öngören Kuralın İptali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin 18.11.2020 tarihinde basın yolu ile duyurduğu bir kararına yer verilmiştir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasında “…ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez.” şeklinde bir hüküm bulunmaktaydı. Bu hüküm, Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Anayasa Mahkemesi söz konusu hükmü incelemiş ve hükmün Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek iptal etmiştir. Gerekçe olarak yüksek mahkeme,

Read more

İdari Para Cezasına İtiraz Üzerine Verilen Mahkeme Kararlarının Kesin Olduğunu Belirten Kanun Hükmünün İptali

Anayasa Mahkemesince 17.11.2020 tarihinde yapılan basın açıklamasına göre, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir.” cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. İptal edilen kanun hükmü, bir mahkeme kararının başka bir mahkeme tarafından denetlenmesi yolunu kapatmaktadır. Söz konusu hükme konu itirazların meblağları son derece yüksek olabilmekte, bu durum da vatandaşlara

Read more

Beraat Hükmünün İdare Mahkemesince Dikkate alınmaması – Masumiyet Karinesinin ihlali

Bu yazımızda, Anayasa Mahkemesinin 2 Temmuz 2020 tarihli bir ihlal kararına yer verilmiştir. Karar iki olaya ilişkindir. Birincisinde; öğretmen olan başvurucuya öğrencisine karşı işlediği iddia edilen tokat atma fiili nedeniyle disiplin cezası verilmiş ve başvurucu hakkında ceza soruşturması başlatılmıştır. Ceza Mahkemesi başvurucunun beraatına hükmetmiştir. Başvurucu, aleyhine uygulanan disiplin cezasına karşı iptal davası açmış, Bölge İdare Mahkemesi disiplin cezasının hukuka aykırı

Read more

Boşanma Kararının Yurt Dışında Bulunan Eşe Tebliğ edilmemesi – evlenme hakkının ihlali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin, başvurucunun boşanma kararının yurt dışında yaşayan eşine tebliğ edilmemesi sebebiyle evlenme hakkının ihlaline ilişkin 8 Eylül 2020 tarihli kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda başvurucu eşine boşanma davası açmış, yerel mahkeme kararıyla boşanmışlardır. Mahkeme, kararın ülkesinde bulunan davalıya tebliğ edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığına (Bakanlık) müzekkere yazmıştır. Başvurucu, farklı tarihlerde Mahkemeye birçok kez dilekçe sunmuş ve tebligat

Read more

Polisin darp etmesi – kötü muamele yasağının ihlali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin 9 Temmuz 2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda; öğretmen olan başvurucu şüphe üzerine durdurulmuş, kimlik kontrolü sırasında görevli polisler ile başvurucu arasında tartışma yaşanmıştır. Başvurucu, polis ekibince önce hastaneye, darp ve cebir izine rastlanmadığı şeklinde hakkında geçici rapor düzenlendikten sonra da polis merkezine götürülmüştür. Taraflar birbirlerinden şikâyetçi olmuştur. Bu noktada başvurucu kendisi hakkında

Read more

İşe iade davasının reddi – mahkemeye erişim hakkının ihlali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin 02.07.2020 tarihli mahkemeye erişim hakkının ihlali kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda biri üniversitede alt işverene bağlı tıbbi sekreter olarak çalışan, diğeri belediyenin işlettiği bir kreşte temizlik işçisi olarak görev yapan başvurucuların 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsü sonrasında çıkarılan 667 sayılı KHK kapsamında iş akitleri feshedilmiştir. Başvurucular işlerine iadeleri için İş Mahkemelerinde dava açmıştır. Bu davalar

Read more

İnternet Haber Sitesine Erişimin Engellenmesi – İfade ve Basın Özgürlüğünün İhlali

Anayasa Mahkemesi, 04.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararında, sendika.org isimli internet haber sitesine erişimin engellenmesinin ifade ve basın özgürlüklerinin ihlali olduğuna karar vermiştir. Kararın ilgili bölümü ve bağlantısı aşağıdadır: “Sonuç olarak idari ve/veya yargısal makamlarca başvuruya konu internet sitesine tümüyle erişimin engellenmesi şeklindeki kısıtlamanın zorunlu bir sosyal ihtiyacı karşıladığı ve orantılı olduğu, dolayısıyla demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bulunduğunun ilgili

Read more