Canlı Bomba Saldırısında İdarenin Kusurunun Araştırılmaması Sebebiyle Yaşam Hakkının İhlali

Bu yazıda, Anayasa Mahkemesinin 27.01.2021 tarihli, canlı bomba saldırısında idarenin kusurunun araştırılması gerektiğine ilişkin önemli bir kararı bulunmaktadır. Karara göre, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde gerçekleştirilen terör saldırısında başvurucu da dahil olmak üzere birçok kişi yaralanmış ve resmi rakamlara göre 109 vatandaş hayatını kaybetmiştir. Yaralanan başvurucunun idareye karşı tazminat için açmış olduğu…

Özel Avukat Tutmanın Adli Yardım Talebine Etkisi – Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 19.03.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararında, özel avukat tuttukları için adli yardım talebi reddedilen başvurucuların mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Kararda özetle şu gerekçeler gösterilmiştir: Başvurucuların bir avukatla temsil edilmiş olmaları adli yardım talebinin reddi için tek başına yeterli bir gerekçe olamaz. Bu şekildeki kategorik yaklaşım ilgililerin gerçek mali durumlarını hesaba…

Karşıt Argümanların Dinlenmemesi – Adil Yargılanma Hakkı İhlali

T.C.ANAYASA MAHKEMESİ Esas: 2018/13753Karar: 2018/13753Tarih: 02.12.2020R.G.No: 31400R.G.Tarih: 19.02.2021 PERİHAN YILMAZ BAŞVURUSU (2330 s. NTABK m. 1, 2, 3)ÖZETBaşvuru, nakdi tazminat isteminin reddi işleminin iptali istemiyle açılan davada karşıt argümanlara önem verilmemesi ve iddialara yönelik gerekli araştırma yapılmaması nedeniyle adil yargılanma hakkı kapsamındaki silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. İKİNCİ BÖLÜM: KARAR Başkan: Kadir ÖZKAYA…

Sendikadan Ayrılmaları İçin İşçilere Baskı Yapan Belediye Başkanı İçin Soruşturma İzni Verilmemesi – Sendika Hakkının İhlali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin 03.12.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan, sendikal hakların ihlaline ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu başvuru, belediyedeki işçilere bulundukları sendikadan ayrılması için baskı yapan belediye başkanına soruşturma izni verilmediği için sendikal örgütlenme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Anayasa Mahkemesi, soruşturma izni verilmeyerek belediye başkanı hakkında etkin soruşturma yapılmadığı gerekçesi ile…

Şehirlerarası Karayollarında Gösteri Yürüyüşleri Düzenlenemeyeceğini Öngören Kuralın İptali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin 18.11.2020 tarihinde basın yolu ile duyurduğu bir kararına yer verilmiştir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasında “…ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez." şeklinde bir hüküm bulunmaktaydı. Bu hüküm, Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Anayasa Mahkemesi söz konusu hükmü incelemiş ve hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek iptal…

İdari Para Cezasına İtiraz Üzerine Verilen Mahkeme Kararlarının Kesin Olduğunu Belirten Kanun Hükmünün İptali

Anayasa Mahkemesince 17.11.2020 tarihinde yapılan basın açıklamasına göre, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir.” cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. İptal edilen kanun hükmü, bir mahkeme kararının başka bir mahkeme tarafından denetlenmesi yolunu kapatmaktadır. Söz konusu hükme konu itirazların meblağları son derece yüksek…

Beraat Hükmünün İdare Mahkemesince Dikkate alınmaması – Masumiyet Karinesinin ihlali

Bu yazımızda, Anayasa Mahkemesinin 2 Temmuz 2020 tarihli bir ihlal kararına yer verilmiştir. Karar iki olaya ilişkindir. Birincisinde; öğretmen olan başvurucuya öğrencisine karşı işlediği iddia edilen tokat atma fiili nedeniyle disiplin cezası verilmiş ve başvurucu hakkında ceza soruşturması başlatılmıştır. Ceza Mahkemesi başvurucunun beraatına hükmetmiştir. Başvurucu, aleyhine uygulanan disiplin cezasına karşı iptal davası açmış, Bölge İdare…

Boşanma Kararının Yurt Dışında Bulunan Eşe Tebliğ edilmemesi – evlenme hakkının ihlali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin, başvurucunun boşanma kararının yurt dışında yaşayan eşine tebliğ edilmemesi sebebiyle evlenme hakkının ihlaline ilişkin 8 Eylül 2020 tarihli kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda başvurucu eşine boşanma davası açmış, yerel mahkeme kararıyla boşanmışlardır. Mahkeme, kararın ülkesinde bulunan davalıya tebliğ edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığına (Bakanlık) müzekkere yazmıştır. Başvurucu, farklı tarihlerde Mahkemeye birçok…

Polisin darp etmesi – kötü muamele yasağının ihlali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin 9 Temmuz 2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda; öğretmen olan başvurucu şüphe üzerine durdurulmuş, kimlik kontrolü sırasında görevli polisler ile başvurucu arasında tartışma yaşanmıştır. Başvurucu, polis ekibince önce hastaneye, darp ve cebir izine rastlanmadığı şeklinde hakkında geçici rapor düzenlendikten sonra da polis merkezine götürülmüştür. Taraflar birbirlerinden şikâyetçi olmuştur.…

İşe iade davasının reddi – mahkemeye erişim hakkının ihlali

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesinin 02.07.2020 tarihli mahkemeye erişim hakkının ihlali kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda biri üniversitede alt işverene bağlı tıbbi sekreter olarak çalışan, diğeri belediyenin işlettiği bir kreşte temizlik işçisi olarak görev yapan başvurucuların 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsü sonrasında çıkarılan 667 sayılı KHK kapsamında iş akitleri feshedilmiştir. Başvurucular işlerine iadeleri için İş…