İşverenin İşçiye Yemin Teklif Etmesi

T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2016/32231Karar: 2020/20367Tarih: 25.12.2020 YILLIK ÜCRETLİ İZİNYEMİN (4857 s. İş K m. 57) (6100 s. Hukuk Muhakemeleri K m. 225)ÖZETDavalı vekili cevap dilekçesinde delilleri arasında yemin deliline dayanmıştır. Davalı vekili bilirkişi itiraz raporuna itiraz dilekçesinde açıkça bilirkişinin kullanılmadığını tespit ettiği 13 günlük yıllık ücretli izin bakımından davacı asile yemin teklif ettiklerini belirtmiştir.…

İşçinin İş Arkadaşına “Terbiyesiz” Demesi – Tazminatsız Fesih

T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2017/17532Karar: 2020/13531Tarih: 27.10.2020 MESAİ ARKADAŞINA TERBİYESİZ DEDİ İŞTEN KOVULDUMESAİ ARKADAŞININ ÜZERİNE YÜRÜYEREK ‘TERBİYESİZ’ DİYEN İŞÇİ, TAZMİNATSIZ ŞEKİLDE İŞTEN KOVULDUİŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKIKIDEM TAZMİNATI (4857 s. İş K m. 25) (1475 s. İş K m. 14)ÖZET 26.01.2021 tarihinde http://www.sozcu.com.tr’de “Mesai arkadaşına terbiyesiz dedi işten kovuldu” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk…

Dosyada Bordro Yoksa Mahkemece Ücret Araştırması Yapılmalı

Bu yazıda, eğer dava dosyasında işveren tarafından işçinin ücretini gösterir bordro ya da belge sunulmamışsa, mahkemece emsal ücret araştırması yapılması gerektiğine ilişkin önemli bir karara yer verilmiştir. Kararın tam metni: T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2016/12588Karar: 2016/10999Tarih: 02.05.2016 YETKİ BELGESİTEVKİLEMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASIAYLIK ÜCRETİN MİKTARI (6100 s. Hukuk Muhakemeleri K m. 150, 320)ÖZETTaraflar arasında işçiye ödenen…

İşçiye İmzalatılan İbraname

İş sözleşmesi taraflarca sona erdirilirken işverenler sıklıkla işçilerden ibraname almak istemektedirler. Genellikle bu ibraname teklifleri işçilerin gerçekten hak ettikleri miktarların altında kalmaktadır. Eğer işçiye usulüne uygun bir ibraname imzalatılırsa, işçinin ibraname konusu haklara ilişkin işvereni ibra ettiği kabul edilir. İbraname İş Kanununda düzenlenmemiştir. Buna karşılık, Borçlar Kanununun 420. Maddesinde konuya ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır. "MADDE…

Fazla Mesai Ücretinin Belge ile İspatlanması Durumunda Hakkaniyet İndirimi Yapılamayacağı

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin fazla mesai ücretinin ispatlanma şekline ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Yarıgtay'ın yerleşik uygulaması ile çalışanların fazla mesai ücretleri hesaplandığında, eğer fazla mesainin yapılışı tanık ile ispatlanmışsa hesaplanan fazla mesai ücreti üzerinden %30 oranında hakkaniyet indirimi yapılmaktadır. Bu içtihat öyle yerleşti ki, sanki tüm fazla mesai ücretleri hesaplamalarında mahkemece…

Özlük Dosyasının Yeni İşverene Gönderilmesi – Manevi Tazminat

Bu yazıda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin manevi tazminata ilişkin Nisan 2016 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda davacı işçinin özel yazışmalarını da içeren özlük dosyası, işçinin güvenilmez olduğunu göstermek amacıyla eski işvereni tarafında yeni işverenine gönderilmesi, böylece işçinin itibarının zedelenmeye çalışılması sebebiyle manevi tazminata ilişkindir. Dairece yapılan incelemede, eski işverenin işçinin özlük…

Yıllık İzin Kullandırıldığına Dair Belge

Bu yazıda, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin Temmuz 2020 tarihli, işçiye yıllık izin kullandırıldığına dair belgenin niteliğine ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda davacı işçinin yıllık izin ücreti talep ettiği ve davalı işverenin ise işçinin yıllık izinlerini kullandığına dair belgeyi, delil sunma süresinden sonra, temyiz aşamasında sunduğu görülmektedir. 22. Hukuk Dairesi bu olayda,…

İşverenin Kısmen Kıdem Tazminatı Ödemesi – İş Sözleşmesini İşverenin Feshettiği

Bu yazımızda Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 8 Temmuz 2020 tarihli önemli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda iş sözleşmesinin işçi ya da işveren tarafından feshedilip feshedilmediği hususu tartışmalıdır. Davacı işçinin iddiasına göre davacıya işçiye çok cüzi bir tazminatı miktarı ödenmesi teklif edilerek işten çıkarılmaya çalışılmıştır. Davalı işverenin iddiasına göre ise davacı işçi küfür ederek…

İhbar Süreleri – İhbar Tazminatı

İHBAR SÜRELERİ – İHBAR TAZMİNATI Bu yazımızda iş kanununda düzenlenmiş olan ihbar süreleri ve tazminatını açıklayacağız. İhbar tazminatı İş Kanununun 17. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme aşağıdaki gibidir: Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından…

Güvenlik Görevlisinin Çalıştığı Okulda Öğrenciyi İterek Düşürmesi – Haklı Fesih

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 07.10.2020 tarihli bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, bir özel okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan davacı işçi, işyerinde bir öğrenciyi kapüşonundan tutup yere düşürmüştür. Bunun sonucunda işveren tarafından davacı işçinin iş sözleşmesi hakkı nedenle feshedilmiş, davacıya kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemiştir. Davacının açmış olduğu davada yerel mahkeme davacının…