Ödeme Emri Gönderilmeyen Borçlunun Menfi Tespit Davası Açabileceği

Ödeme Emri Gönderilmeyen Borçlunun Menfi Tespit Davası Açabileceği

T.C.YARGITAYHUKUK GENEL KURULU Esas: 2011/576Karar: 2011/747Tarih: 07.12.2011 MENFİ TESPİTHUKUKİ YARAR (6100 s. Hukuk Muhakemeleri K m. 197) (2004 s. İİK m. 42, 68, 72)ÖZET Dava, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu(İİK)'nun 72/3. maddesine dayalı, menfi tespit istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; davalı/alacaklı tarafından, davacı/borçlu hakkında girişilen icra takibinde, takip talebi ve ödeme emrinde borçlular arasında gösterilen davacı/borçluya [...]

Dosyada Bordro Yoksa Mahkemece Ücret Araştırması Yapılmalı

Dosyada Bordro Yoksa Mahkemece Ücret Araştırması Yapılmalı

Bu yazıda, eğer dava dosyasında işveren tarafından işçinin ücretini gösterir bordro ya da belge sunulmamışsa, mahkemece emsal ücret araştırması yapılması gerektiğine ilişkin önemli bir karara yer verilmiştir. Kararın tam metni: T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas: 2016/12588Karar: 2016/10999Tarih: 02.05.2016 YETKİ BELGESİTEVKİLEMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASIAYLIK ÜCRETİN MİKTARI (6100 s. Hukuk Muhakemeleri K m. 150, 320)ÖZETTaraflar arasında işçiye ödenen [...]

İşçiye İmzalatılan İbraname

İşçiye İmzalatılan İbraname

İş sözleşmesi taraflarca sona erdirilirken işverenler sıklıkla işçilerden ibraname almak istemektedirler. Genellikle bu ibraname teklifleri işçilerin gerçekten hak ettikleri miktarların altında kalmaktadır. Eğer işçiye usulüne uygun bir ibraname imzalatılırsa, işçinin ibraname konusu haklara ilişkin işvereni ibra ettiği kabul edilir. İbraname İş Kanununda düzenlenmemiştir. Buna karşılık, Borçlar Kanununun 420. Maddesinde konuya ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır. "MADDE [...]

Fazla Mesai Ücretinin Belge ile İspatlanması Durumunda Hakkaniyet İndirimi Yapılamayacağı

Fazla Mesai Ücretinin Belge ile İspatlanması Durumunda Hakkaniyet İndirimi Yapılamayacağı

Bu yazımızda Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin fazla mesai ücretinin ispatlanma şekline ilişkin önemli bir kararına yer verilmiştir. Yarıgtay'ın yerleşik uygulaması ile çalışanların fazla mesai ücretleri hesaplandığında, eğer fazla mesainin yapılışı tanık ile ispatlanmışsa hesaplanan fazla mesai ücreti üzerinden %30 oranında hakkaniyet indirimi yapılmaktadır. Bu içtihat öyle yerleşti ki, sanki tüm fazla mesai ücretleri hesaplamalarında mahkemece [...]

Düzenli Ve Sürekli Geliri Olan Tarafın Yoksulluk Nafakası Alamayacağı

Düzenli Ve Sürekli Geliri Olan Tarafın Yoksulluk Nafakası Alamayacağı

Bu yazıda, Türk Medeni Kanunu md. 175'te düzenlenen yoksulluk nafakası ile ilgili olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin Aralık 2020 tarihli oldukça yeni ve güncel bir kararına yer verilmiştir. Karara konu olayda, boşanma davasında taraflardan biri lehine düzenli ve sürekli geliri olmasına rağmen yerel mahkemece yoksulluk nafakasına hükmedildiği, bu karar aleyhine yapılan istinaf başvurusunun da Bölge [...]

Mağdurun Adı ile Facebook Hesabı Açma – Verileri Hukuka Aykırı Verme ve Ele Geçirme Suçu

Mağdurun Adı ile Facebook Hesabı Açma – Verileri Hukuka Aykırı Verme ve Ele Geçirme Suçu

Bu yazımızda, Türk Ceza Kanununun 136. maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı verme ve ele geçirme suçu ile bu suça ilişkin önemli bir Yargıtay kararına yer verilmiştir. Öncelikle TCK md. 136 şu şekildedir: "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren [...]